Regulamin

PŁATNOŚCI

Płatności przyjmowane są:

Ewentualne dodatkowe opłaty naliczy koszyk, po wybraniu takiej opcji w procesie składania zamówienia.

DOSTAWA

Dostawa realizowana jest:

Ewentualne dodatkowe opłaty naliczy koszyk, po wybraniu takiej opcji w procesie składania zamówienia.

W przypadku zamawiania więcej niż 5 sztuk różnych artykułów prosimy o kontakt mailowy, bo być może uda się obniżyć koszty wysyłki. Prosimy pisać w tej sprawie na adres: peplowski.jb@onet.eu

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZARY DESIGN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.szarydesign.pl

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.szarydesign.pl, prowadzony jest przez Szary Design Jarosław Pepłowski posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą w Blachowni 42-290, ul. Żurawia 12; NIP: 573-164-95-68, Regon: 243067830. zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o wpisie można wyszukać pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

Wszystkie informacje o artykułach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ZAMÓWIENIA

Warunkiem rozpoczęcia procedury zakupu w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia. Można tego dokonać w następujący sposób:

1. Korzystając z „Koszyka zakupów", lub

2. Wysyłając maila na adres: peplowski.jb@onet.eu, lub

3. Wypełniając formularz kontaktowy na stronie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.szarydesign.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Zamówienia od Klientów są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyłączeniem przerwy urlopowej, o której Klienci są poinformowani za pośrednictwem strony internetowej.

Po wysłaniu zamówienia Klient każdorazowo otrzymuje drogą mailową potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 24 godzin w tygodniu roboczym (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16). Gdyby takowego nie otrzymał proszony jest o kontakt telefoniczny: (34)320-49-54.

Wysłane Klientowi potwierdzenie zamówienia zawiera także informację o dostępności artykułów, czas oczekiwania na realizację, a także kalkulację kosztów zamówionych artykułów i dostawy, jeśli jest inna niż wyliczy to koszyk.

Transakcję kupna/sprzedaży w sklepie internetowym www.szarydesign.pl uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty na podane przez Sprzedającego konto.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a podane ceny stanowią ostateczny koszt artykułu. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Dostawa artykułów według podanych cen jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Do przesyłki dołączany jest rachunek w wersji papierowej.

Dostawa zamówionych artykułów na terenie RP odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL; dla przesyłek zagranicznych - Poczty Polskiej (koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej przed przyjęciem zamówienia do realizacji).

Usługa dostawy realizowana jest na warunkach standardowych firmy kurierskiej, a godzina dostawy zależy od kuriera rozwożącego paczki. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą, jak oferuje to "koszyk" możliwe jest wskazanie przedziału godzinowego dostawy, a także telefoniczne uzgodnienie dostawy między Klientem a kurierem (tzw. preawizacja). Bez dodatkowych opłat można uzgodnić ze Sklepem dzień wysyłki towaru (jeśli późniejszy niż wskazany przez Sprzedającego) - takie życzenie należy zgłosić Sprzedającemu w dniu składania zamówienia na adres mailowy: peplowski.jb@onet.eu.

Całkowity koszt dostawy stanowi suma kosztów opłaty pocztowej bądź kurierskiej, opakowania i kosztów logistycznych.

Klient ma możliwość zapłacenia za zakupione artykuły:

a.) przelewem na numer konta bankowego 19 1050 1142 1000 0092 1833 8896;

b.) za pobraniem (dolicznona opłata + 7 zł);

c) w systemie PayPal (doliczona opłata +3 zł)

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba artykułów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA I REKLAMACJE

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłanie go na adres Szary Design Jarosław Pepłowski podany w niniejszym Regulaminie. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym do Klienta dotarła dostawa z zamówionym artykułem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić artykuły niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres:

Szary Design Jarosław Pepłowski

ul. Żurawia 12; 42-290 Blachownia

Zwracany przez Klienta artykuł powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt zwrotu produktu do Sprzedawcy pokrywa Klient. Równocześnie Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta na konto pieniędzy.

Szary Design Jarosław Pepłowski ponosi odpowiedzialność za ewentualną niezgodność z Umową sprzedaży artykułu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Szary Design Jarosław Pepłowski przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu rekojmi za wady fizyczne artykułu. W przypadku ich wykrycia Klient ma prawo: odstąpić od umowy, zażądać usunięcia wady, wymiany artykułu na wolny od wad, lub też złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny. W przypadku wykrycia wad produktu, sposób odbioru artykułu od Klienta i koszty jego dostarczenia do Sprzedającego określa i pokrywa Sprzedający.

Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: peplowski.jb@onet.eu. Jarosław Pepłowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Szary Design Jarosław Pepłowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Szary Design Jarosław Pepłowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Szary Design Jarosław Pepłowski

ul. Żurawia 12; 42-290 Blachownia

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Szary Design Jarosław Pepłowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta nie są przechowywane. Wykorzystywane są wyłącznie w celu wystwienia faktury dla jednorazowej realizacji zamówienia. Dane osobowe w trakcie przetwarzania są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep w celu poinformowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Sklepu w trakcie realizacji zamówienia, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Polityka cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin ma na celu pełne poszanowanie praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu z jego treści z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się bezwględnie podporządkować przepisom i zastosować je w miejsce zakwestionowanego zapisu z niniejszego regulaminu.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szary Design Jarosław Pepłowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szary Design Jarosław Pepłowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie sporne kwestie, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązywane będa na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku nie dojścia do porozumienia - sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Konsumentowi w drodze dochodzenia roszczeń przysługuje m. in. uprawnienie zwrócenia się do sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, natomiast bezpłatną pomoc w dochodzeniu roszczeń w stosunku do Sprzedającego, Klient może uzyskać  u rzecznika konsumentów - szczegółowe informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.szarydesign.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Aktualizacja: 23 stycznia 2017 roku

Poprzednia aktualizacja: 24 września 2016 roku, 11 maja 2015 roku.

Wybierz produkt

Złóż zamówienie

Wybierz interesujące Cię produkty, umieść je w koszyku i dokonaj zamówienia.

Dokonaj zakupu

Dokonaj płatności

W wiadomości zwrotnej otrzymasz numer konta, na który trzeba dokonać wpłaty.

Zrealizujemy w 24h

Wysyłka

Zamówienia realizujemy zgodnie z terminem podanym w opisie produktu.